Informatii Statistice


ANUL 2022:
Consumuri de medicamente

ANUL 2021:
Consumuri de medicamente

ANUL 2020:
Consumuri de medicamente

ANUL 2019:
Consumuri de medicamente

ANUL 2018:
Consumuri de medicamente

ANUL 2017:
Consumuri de medicamente

ANUL 2016:
Consumuri de medicamente

ANUL 2015:
Consumuri de medicamente

ANUL 2014:
Consumuri de medicamente

ANUL 2013:
Consultatii in ambulator realizate in anul 2013:
Nr. crt. Sectia Nr. consultatii
1 Chirurgie 1468
2 Medicina interna 1530
3 Obstetrica-ginecologie 475
4 Ortopedie 135
5 Pediatrie 1969
6 R.M.F.B. 384
7 Planificare familiala 358

TOTAL 6319

Pacienti externati in anul 2013: 4355
Examene paraclinice realizate in anul 2013: 8454
Activitatea structurilor de urgenta:
- Consultatii - 5799
- Tratamente - 4573